TẦM NHÌN:

Trở thành Hiệp hội Thương mại có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp đem lại lợi ích thương mại giữa Singapore và Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Hỗ trợ các Thành viên của chúng tôi bằng cách xây dựng mạng lưới kinh doanh, khuyến khích thương mại và đầu tư, tạo cơ hội để hội nhập thông qua các sự kiện, chia sẻ thông tin và các buổi đàm thoại với các lãnh đạo nhà nước.

MỤC TIÊU:

  • Tạo ra một diễn đàn được quan tâm, tôn trọng dựa trên một nền tảng có tổ chức và mang tính liên tục. Trên nền tảng đó, các doanh nghiêp, các tổ chức kinh tế ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Singapore và Việt Nam, có thể thảo luận, xác định và đạt được lợi ích chung về kinh tế và thương mại;
  • Hợp tác cùng và bổ sung cho các hoạt động của các nhóm, hiệp hội doanh nghiệp chuyên nghiệp hiện có tại Singapore và khu vực Đông Nam Á về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế và thương mại của các Thành viên; và
  • Thúc đẩy mối quan hệ kinh doanh giữa các Thành viên cũng như các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp khác.