Hiệp hội Thương mại Việt Nam tại Singapore (VIETCHAM SINGAPORE)

Địa chỉ: 6 Temasek Boulevard
#42-01, Suntec Tower 4
Singapore 038986
Email: enquiry@vietchamsg.org
Giờ làm việc: 9:00 đến 18:00 từ thứ 2 đến thứ 6